ACCESS – prístupové systémy, dochádzka

Prístupové systémy riadia a evidujú vstup osôb do zabezpečených priestorov. Umožňujú užívateľom komfortné ovládanie dverí, turniketov, rámp a podobne. Na objektoch s viacerými zábranami sa môže využiť jeden spoločný autorizačný prvok a nemusia sa nosiť rôzne kľúče, pritom vždy budeme vedieť koľko ľudí sa nachádza v jednotlivých častiach budovy, kanceláriách alebo koľko vozidiel je na parkovisku.

Ak nepočítame elektronické Vrátniky, tak vo všeobecnosti môžeme takéto systémy rozdeliť na tri kategórie:

  • Doplnkové prístupové systémy k zabezpečovacím systémom
  • Autonómne prístupové systémy
  • Dochádzkové systémy

Mechanické zabezpečenie oblasti vstupu sa najčastejšie robí formou dverí s elektrickým zámkom, turniketov, rôznych mreží, prípadne rámp na vstupe a výstupe z parkoviska. Ovládacím prvkom môžu byť ovládacie kódy, bezdotykové karty rôznych typov, prívesky alebo biometrické prvky (odtlačky prstov, rozpoznanie tváre).

Access3

Doplnkové prístupové systémy k zabezpečovacím systémom

Kvalitnejšie zabezpečovacie ústredne umožňujú okrem hlavnej funcie (zabezpečenie) plniť aj ďalšie doplnkové funkcie ako sú doplnková požiarna signalizácia, alebo doplnkový prístupový systém (riadenie prístupu). Takýto doplnkový prístupový systém k alarmu býva finančne výhodné riešenie, nakoľko stačí do systému doplniť iba čítačky. Na druhej strane nevýhodou môžu byť obmedzené funkcie a možnosti, ktoré sú dané zabezpečovacím systémom, kde ovládanie prístupu je len doplnková funkcia. Zvyčajne podporujú len jeden spôsob autentifikácie alebo jeden druh karty (najčastejšie EM 125kHz) a vyhľadávanie udalostí prístupov býva obmedzené len na niektoré základné parametre a celková práca so systémom je menej komfortná.

Access1

Autonómne prístupové systémy

Autonómne prístupové systémy sú priamo určené na riadenie prístupu a preto ponúkajú viac možností a komfortnú obsluhu. Umožňujú použite širokej škály čítačiek a kontrolérov, ktoré umožňujú rôzne spôsoby autentifikácie. Tá môže byť jednoduchá, kedy sa využíva len jeden autentifikačný prvok (kód, karta, odtlačok prsta, rozpoznanie tváre), alebo kombinovaná kde sa používa kombinácia aspoň dvoch prvkov (karta + kód, rozpoznanie tváre + kód a podobne).

Podľa želania zákazníka vzhľadom na kompatibilitu prístupových kariet s inými systémami alebo jeho nárokov na bezpečnosť je potom možné zvoliť vhodný typ kariet (EM 125kHz, Mifare, HID a pod.). Rozsiahle možnosti správy užívateľov, kariet, časových oprávnení, filtrovania a exportu udalostí sú pritom základnou vlastnosťou takýchto systémov.

V niektorých autonómnych systémoch je možné použiť samostatné čítačky bez potreby ústredne alebo riadiaceho modulu (stačí byť spojený s čítačkou len počas konfigurácie). Iné systémy zase vyžadujú k čítačkám neustále pripojené riadiace moduly (kontroléry) a tie najkomplexnejšie systémy pridávajú naviac ešte nejakú formu riadenia (napríklad server so spusteným riadiacim programom a SQL databázou).

V prípade potreby je možné konfigurovať celý prístupový systém vzdialene a preto je možné centralizované spravovanie prístupov na rôznych objektoch prakticky z celého sveta.

Access2

Dochádzkové systémy

Dochádzkové systémy zjednodušia kontrolu a spracovanie dochádzky zamestnancov, pomáhajú kontrolovať zamestnancov v prípade flexibilného pracovného času a evidujú neprítomnosť na pracovisku, neskoré príchody alebo fiktívne nadčasy, za ktoré tak potom nebude potrebné platiť. Nezanedbateľným efektom dochádzkových systémov je taktiež zvýšenie disciplíny na pracovisku.

Na evidenciu dochádzky si môžeme vybrať z rôznych terminálov a využívať tak potom ich výhody. Podľa spôsobu ovládania poznáme terminály s preddefinovanými funkčnými tlačidlami na voľbu udalostí, alebo pohodlnejšie a prehľadnejšie dotykové terminály. V prípade dotykových terminálov je možné vyberať z preddefinovaných  značiek a piktogramov, pričom býva samozrejmosťou aj použitie vlastných značiek.

Ako autentifikačný prvok môžu byť použité užívateľské kódy, bezdotykové karty a prívesky, alebo biometrické prvky ako odtlačky prstov alebo rozpoznanie tváre. Z dôvodu zvýšenia pravdivosti autentifikácie je možné vyhotoviť snímky pri každom použití terminálu, buď pomocou vstavanej kamery alebo z bezpečnostnej kamery.

dochadzka

Najvyššou kategóriu dochádzkových systémov je implementácia údajov do rôznych ekonomických softvérov. Takéto riešenia sú samozrejme finančne náročné, jednak kvôli vyššej cene samotného hardvéru, potrebe licencovaného SQL softvéru s architektúrou klient-server, ako aj komplikovanosti implementačných prác. Pre rozsiahlejšie inštalácie so stovkami až tisíckami užívateľov sú však takéto riešenia nevyhnutné.